Látás, mintha a film révén. Látás, mintha a film révén


Cinema Journal 32 Winter no. Baróti Dezső In: Bazin, André szerk. Budapest: Osiris.

Szám tartalom

Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus című nagy hatású esszéjében Jean-Louis Baudry például amellett érvel, hogy a vetítés és a filmi narráció együttes hatása "elrejti" a néző elől a filmkép előállí-tásának látás és technikáját, így a filmnéző azt hiszi, hogy előtte a közvetítetlen valóság van jelen. Williams, Alan In: Rosen, Philip ed. New York: Columbia University Press, Baudrynak és több más kortárs filmteoretikusnak az illúziót illető érve összetettebb, mint ahogy azt a fenti összefoglalás sejteti.

A film által állítólagosan megvalósított illúzió nem más, mint egy transzcendentális ego egységének vagy koherenciájának illúziója, amelynek egységét az a tény biztosítja, hogy a transzcendentális ego a referencia közvetlen, nem közvetített észlelésével bír.

A valóságban, mi a neve a rövidlátás diagnózisának teoretikusok szerint a referencia és a transzcendentális ego egyaránt a jelentés eredménye vagy funkciója.

Ezzel szemben Noël Carroll nemrég amellett mintha a film révén, hogy az illúzió eme "episztemikusan káros" értelmét — amelyet a kortárs filmelmélet a nézői befogadás magyarázataiban alkalmaz —, tehát hogy a néző akaratlanul is valósnak tartja a filmképet, nem támasztják alá a filmmel kapcsolatos tapasztalataink.

A nézőt nem csapja be a film apparátusa vagy elbeszélő formái; a néző teljesen tudatában van annak, hogy látás lát, csupán film. Carroll érvével azonban az a baj, hogy nemcsak a kortárs filmelmélet illúzióra vonatkozó magyarázatát utasítja el, hanem teljes mértékben elveti az illúzió fogalmának filmre alkalmazhatóságát, azon az alapon, hogy a filmkép semmilyen lényegi értelemben nem különbözik a képi reprezentáció egyéb, illúziómentes formáitól.

A fenti érv korábbi változatát az Address to the Heathen című tanulmány mintha a film révén, October Winter no. Heathnek a kérdéssel kapcsolatos válaszát illetően a csökkent látás következményei. October Fall no.

Látható és láthatatlan a látás számára

October Winter no. A filmillúzió természetére vonatkozó állításaimat a dolgozat harmadik és befejező részére tartogatom. A második részben az illúzió ama formáját írom le, mely a filmképben és a fényképben közös. Ez az illúzió a filmkép fotografikus tulajdonságaiból ered, s én "reproduktív illúziónak" nevezem, mivel a filmképben és a fényképben egyaránt meglévő reproduktív tulajdonságokat aknázza ki.

Hogy a fotós és filmes tapasztalatunkkal kapcsolatos reproduktív tulajdonságok jelentősége érthető legyen, először szembeállítom azt a két módot, ahogyan a fényképeket észleljük, illetve ahogyan az ábrázoló festményeket nézzük. A második típusú filmillúzió abból ered, hogy a mintha a film révén mozgókép átalakítja a fotografikus kép tulajdonságait.

Így látják a világot az állatok

Az illúzió e fajtáját "projektív illúziónak" nevezem. A projektív illúzió az alapja a filmillúzióval kapcsolatos állítások zavarosságának. E zavar részben annak köszönhető, hogy nem tettek különbséget projektív és reproduktív illúzió, valamint a képnek ez utóbbiakat alátámasztó tulajdonságai között.

Azonban annak is köszönhető, hogy elmulasztottak megfelelő különbséget tenni magának az illúziónak a fogalmán belül. Ezért a projektív illúzió vizsgálata céljából — a dolgozat negyedik részében — az illúzió változatait az észlelőre tett hatás mikéntje szerint, s nem az adott médium alapján különböztetem meg.

hogyan értékelik a látást a táblázatban online látásgyakorlat

A projektív illúzió az illúzió egyedülálló formája: noha az érzékelési illúzió egyik formája, nem késztet arra, hogy higgyünk a látottak valóságában. Fenntartom, hogy a moziban a néző lehet úgy médium-tudatos, hogy a képet mégis illúzióként tapasztalja. E tapasztalat természete és lehetőségének forrása lesz majd a befejező tárgyalás alapja.

Benne-látás festményekben és keresztül-látás fényképeken Véleményem szerint az ábrázoló festészet tapasztalatának legpontosabb leírását Richard Wollheim adta.

Cambridge: Cambridge University Press, Princeton: Princeton University Press, Budapest: Kijárat, Ez a perceptuális képesség az alak—háttér viszony meglátásának látás. E képesség gyakorlata úgy mintha a film révén le, mint az alak felületben látása.

A különbség egy ábrázoló festmény szemlélése és a Leonardo által leírt tapasztalat között az, hogy az ábrázoló festmény esetében a művész szándékosan idézi elő e vizuális tapasztalatot. Az ábrázoló festmény tapasztalatakor arra a módra figyelünk, ahogyan valaki a felületet egy tárgy képének létrehozása végett szándékosan megformálta.

A fényképen az ábrázolt tárgy olyasfajta jelenléttel bír, amely hiányzik a képi ábrázolás hagyományos formáiból.

csirkék látásbetegsége ha a látás mínusz 0 5

Másképpen szólva, a fénykép — ellentétben az ábrázoló festménnyel és a rajzzal — transzparens. Mint ahogyan arra a dolgozat elején szereplő Bazin-idézet utal, e jelenlét magyarázata a fotografikus képet létrehozó mechanikus mintha a film révén látás rejlik.

A fénykép — rögzítés, egy tárgy képének mechanikus lenyomata, egy oksági folyamat révén a fotokémiai emulzió rögzíti a tárgyakról visszaverődő fényt. A fénykép oksági alapja hasonlít Csatlakozni akarok a különleges erők gyenge látásához emberi látás mögött rejlő folyamathoz: a fénykép a tárgy és a fényérzékeny lemez közti közvetlen oksági kapcsolattól függ, éppúgy, ahogyan a látás a tárgy és a retina közti közvetlen oksági kapcsolat függvénye.

Ebben az értelemben ha a fényképen egy tárgyat nézünk, az olyan, mintha magát a tárgyat látnánk.

Látás, mintha a film révén. 1. Médium, medialitás, adaptáció

Amint azt Kendall Walton mondta, a fényképezőgép hasonló a többi, látást segítő mechanikus eszközhöz, például a szemüveghez, tükörhöz és távcsőhöz, azzal a különbséggel, hogy a fényképezőgép a tárgy mintha a film révén vagy dokumentálásának képességével is rendelkezik.

Walton, Kendall L. Critical Inquiry 11 no. A fénykép a gyújtótávolság, a nyersanyag, a látószög stb. Előállítása során a fénykép ezen aspektusaiban jut szerep az emberi szándéknak. A fénykép olyan képi felülettel és aspektussal rendelkezik, mely lehetővé teszi a lefényképezett tárgy befolyásolt észlelését.

Látás, mintha a film révén

Ebben az értelemben a fényképeken — a festményekhez hasonlóan mintha a film révén nézhetjük az ábrázolt tárgyat, illetve szemlélhetjük azt magán az ábrázolásmódon keresztül. Azonban a kép transzparenciája — a fényképet a lefényképezett tárgyhoz kötő oksági kapcsolat — miatt a tárgyat anélkül is tudjuk szemlélni, hogy odafigyelnénk a bemutatás módjára.

A fotografikus kép transzparenciája nem zárja ki a fénykép mindkét aspektusának egyidejű észlelését. Azt viszont maga után vonja, hogy a fénykép két aspektusának egyidejű észlelése jellegében különbözik az ábrázoló festmény vagy rajz két aspektusának észlelésétől.

egypontos látás 12 betű első z szédülés rossz látással

Az ábrázolt tárgyat a fényképen látás látjuk — állítja Walton. Ez a terminológia megragadja mintha a film révén kép transzparenciájának a fénykép észlelésében betöltött szerepét, és lehetőséget biztosít, hogy számot adjunk a fényképek és ábrázoló festmények szemlélése közti különbségről is.

A látás keresztül-látás és a festményben benne-látás közti különbséget a következőképpen érthetjük meg: az ábrázoló festmény tapasztalatára jellemző "kettősség" lényegi a festmény tárgyának észlelésében.

Csak akkor láthatjuk az ábrázoló festmény tárgyát, ha azt is látjuk, ahogyan megjelenítették. A "benne-látás" kifejezés ennek a kettőségnek a lényegi vagy szükségszerű jellegét ragadja meg. Ezzel szemben a lefényképezett tárgy észlelése és a fénykép mint fénykép — különösen a fényképész szándékát jelző minőségek — észlelése közti kapcsolat külsődleges vagy kontingens.

A fényképész sugallhatja e kapcsolatot, de a néző dönt úgy, hogy egyidejűleg észleli a fénykép két aspektusát. A fényképen egyaránt láthatjuk a tárgyat és azt, ahogyan megjelenítették. A tárgyat azonban nem a fénykép felületében látjuk. Ezért az ábrázoló festmények és rajzok tapasztalatának leírására továbbra is használom Wollheim "kettősség" kifejezését, hogy szembeállítsam a fénykép két aspektusának egyidejű észlelésével. Walton magyarázatot ad a fotografikus kép transzparenciájára.

Különböző következtetéseket vonhatunk le a festményeken, illetve a fényképeken ábrázolt tárgyakat illetően. Egy fényképen szereplő tárgy szükségszerűen létezik vagy létezett kivéve, ha a fénykép hamisítványmíg egy festményen látható tárgy nem biztos. Még akkor is, ha egy festményen szereplő tárgy létezik, létezésére való következtetésünk látás azon a tényen alapszik, hogy a művész a festményen ábrázolni akarta.

A fényképről azonban arra következtethetünk, hogy a tárgy létezik vagy létezett, 7 látásvizsgálati diagram attól, hogy a művész szándékosan döntött a bemutatása mellett.

a látás helyreállítása a vangából látáspróba milyen távolságból nézzen

Walton szavaival élve "a fényképek kontrafaktuálisan függnek a lefényképezett jelenettől, akkor is, ha a mintha a film révén meggyőződése és más intencionális attitűdjei mást sugallnak.

Az ábrázoló festmény esetében azonban, ha a művész azt hiszi, hogy a tárgy jelen van, a tárgy megjelenik a festményen, függetlenül attól, hogy ténylegesen jelen volt-e.

látás mínusz 6 az angiográfia a szemészetben

Vannak kivételek a festményben benne-látást és a fényképen keresztül-látást illetően. Mintha a film révén benne-látás kizárható a nem ábrázoló festészet esetében és az olyan fotográfia alkalmazása során, amely nem akarja kivehetővé tenni a rögzített tárgyat vagy egyáltalán nem rögzít tárgyat.

Sok absztrakt festmény esetében megjelenik az alak-háttér viszony és ebből fakadóan e képek lehetővé teszik a figuratív ábrázoló festményekre jellemző benne-látást. Azonban — ahogyan Wollheim megjegyzi — az absztrakt festészet bizonyos fajtái kizárhatják e lehetőséget, mint látás Barnett Newmann óriási színmezői.

Wollheim: Painting as an Art. Gyakran ezzel a hatással élnek Man Ray kamera nélkül készült fényképei vagy fotogramjai, melyek a tárgyakról visszaverődő fény hatását közvetlenül a fotópapírra rögzítik.

Az elmosódott fényképek is gyengíthetik képességünket, hogy a képen keresztüllássunk; az olyan lencsékkel készített fényképek, melyeket kézzel manipuláltak; vagy azok, amelyeken a képet a felismerhetetlenségig felnagyították; vagy a "szuper-kontrasztos" fényképek, ahol a tárgy felismerhetetlen; vagy a "konstruált" fényképek, melyeknél a képet számos egymásra helyezett negatívból dolgozzák össze. Ama képességünk, hogy a fényképen keresztüllássunk, tökéletesen kizárható a túlexponált vagy a sötétben készített fénykép esetében.

A néző ahelyett, hogy látás tárgyat a festmény felületében ábrázoltnak látná, magát a tárgyat észleli. Néhány kortárs filmteoretikus azt állítja, hogy a filmkép efféle megtévesztést hoz létre.

A filmben az illúzió egyik formája valóban arra sarkallja a nézőt, hogy hamis következtetéseket vonjon le a kép státuszáról. Az illúzió e formáját nevezem "reproduktív illúziónak".

típusú szemüvegek látás mínusz 2 szülni

A festmények és a fényképek különböző módon hoznak létre illúziókat, s ezek összhangban vannak a két médium látás sarcoidosisban ábrázoló tulajdonságaival. Amennyiben lehetőségünk van közelebbről szemügyre venni, a festmény felületére utaló nyomokat láthatunk.

Azonban a látszólagos tárggyal, illetve a festmény felületével kapcsolatos észlelésünket nem vagyunk képesek összeegyeztetni, és magát a látszólagos tárgyat a festmény felületében látni. Észlelésünkben nehézséget vagy nyugtalanságot tapasztalunk.

Látásjavító szemmasszázs

Amit az ábrázoló festmény normális tapasztalata során magától értetődőnek tartunk — az, hogy a tárggyal kapcsolatos észlelésünkbe belevegyül annak észlelése, ahogyan a tárgyat ábrázolták —, itt nem működik.