Szociológiai nézet, Szociológia – Wikipédia


Ferdinand Tönnies — Ferdinand Tönnies Közösség és társadalom" című fő művében kifejtette, hogy a modern társadalomban háttérbe szorulnak a személyes kapcsolatok. Émile Durkheim a társadalom iránti érdeklődésében inkább a társadalmi integráció feltételeit kereste. Nyugtalanította a munkások nyomora, a bűnözés, az alkoholizmus és az öngyilkosság, aminek okát az anómiában látta.

  • Videó egy látásvizsgálathoz
  • SZUBJEKTÍV ÉS OBJEKTÍV SZOCIOLÓGIA | A múlt magyar tudósai | Kézikönyvtár

Vilfredo Pareto a történelmet a hatalmi elitek körforgásának történetében látta. Elődeivel ellentétben szerinte nincs semmiféle fejlődés egy jobb társadalom felé. Max Weber a modern gazdasági, társadalmi és politikai fejlődés lényegét a racionalitás terjedésében látta.

Tudományos etika

A megértő szociológia szerint a szociológusnak törekednie kell megérteni a társadalom tagjai cselekedeteinek és szavainak, gondolatainak motívumait, meg kell értenie azokat a szubjektív értelmeket, amelyeket a cselekvők saját és mások viselkedésével összekapcsolnak. Nem elég megismerni, mit cselekszenek, azt is meg kell érteni, miért cselekszenek az adott módon.

Weber szociológiai nézet a társadalomban és a történelemben valószínűségi jellegű összefüggések érvényesülnek és nem a determinisztikus törvények. Pozitivizmus és antipozitivizmus[ szerkesztés ] A szociológiát annak korai, Az empiricizmus és a tudományos módszer hangsúlyozása kétségbevonhatatlanul megalapozta a szociológiára és annak megállapításaira irányuló igényt, valamint meg is különböztette a szociológiát más, kevésbé empirikus területektől, mint például a filozófia.

Ezt a módszertani megközelítést, ami magyarázatokra és előrejelzésekre törekszik, szociológiai nézet hívják.

szociológiai nézet

A szociológusok nem triviálisan gondolkodó hányada azonban ezeket a célokat elutasítja. Szociológiai nézet pozitivizmustól való első elszakadási kísérletek filozófiai és politikai alapokból fejlődtek ki, mint például Karl Marx dialektikus materializmuson alapuló elméletei.

A tudományos pozitivizmustól való másik elrugaszkodás pedig kulturális és szociológiai jellegű volt.

szociológiai nézet

A társadalmi élet korai Ezt a nézetet fejlesztette tovább Max Weber, aki bevezette az antinaturalizmushoz közel álló antipozitivizmustmely szerint a szociológiai kutatásnak az ember kulturális értékeire kell szociológiai nézet. George Herbert MeadHerbert Blumer és később a chicagói iskola Erving Szociológiai nézet és mások pragmatizmusra épülő szociálpszichológiája megteremtette a szimbolikus interakcionizmus kifejlődését.

Európában a két háború között a szociológia folyamatosan ki volt téve egyrészről a megerősödő totalitárius rendszerek támadásainak, másrészről a konzervatív egyetemek merev elutasításának.

Az ekkor kibontakozó frankfurti iskola tagjai Max HorkheimerTheodor W. AdornoHerbert MarcuseJürgen HabermasWalter BenjaminAxel HonnethOtto KirchheimerLeo Löwenthal és mások fejlesztették ki azt a kritikai elméletet, ami a látást edzünk dialektikus filozófia elemzését radikális baloldali társadalomkritikával kapcsolta össze. Ezzel egyidőben a kezdetben Ausztriában, majd később az USA-ban dolgozó Alfred Schütz kifejlesztette a társadalmi szociológiai nézet elméletét ami később a társadalmi konstruktivizmus létrejöttét is elősegítette.

SZUBJEKTÍV ÉS OBJEKTÍV SZOCIOLÓGIA

Mások sokkal objektívabb szempontokat képviseltek, mint például a neofunkcionalizmus. Megint mások egyre többet kezdtek a szociológiai nézet természetének vitájával és a társadalmi intézmények megváltozásával foglalkozni. A politikai szociológiában pedig a nemzetállamok hatalmi átalakulása figyelhető meg szociológiai nézet kereskedelem és a kulturális termékek globalizációja, valamint a nemzetközi szervezetek növekvő befolyása mentén.

Ezek az irányok néhány alapvető szociológiai kategória és -elmélet nézőpontok átalakulása vezettek. Ugyanakkor a pozitivista tradíció még mindig él és hatással bír a szociológiára, ezt bizonyítja a társadalmi hálózatok kialakulása melynek elemzésével a Kapcsolatháló-elemzés foglalkozikúgy is, mint a hagyományos mikro-makro vagy ágens-struktúra felosztás kritikájának új paradigmája és úgy is, mint egy új módszertan.

A társadalmi kapcsolatháló-elemzés több szociológiai alterületre is kifejti hatását, mint például a gazdaságszociológia lásd például Harrison White és Mark Granovetter munkáita szervezeti viselkedés szociológiai nézet a történeti szociológia. A szociológia fejlődésében állandóan komoly problémát jelentett, hogyan lehet kiemelni és egyesíteni a szubjektivitásaz objektivitásaz interszubjektivitás és a gyakorlatiasság szociológiai nézet körüli aggodalmakat az elméletalkotásban és a kutatásban.

A szociológia, mint tudomány kiterjedésének mértéke és határai úgyszintén folyamatos vita tárgyát képezik, ami alapvető ontológiai és episztemológiai kérdéseket feszeget. Ezeknek a vitáknak az egyik eredménye a multidimenzionális társadalomelméletek folyamatban lévő kialakulása, valamint sokféle kritikai elmélet fejlődése.

Egy másik végeredmény a közszociológia formálódása, ami a szociológiai elemzés hasznosságát hangsúlyozza különböző társadalmi csoportok számára.

Tartalomjegyzék

Társadalmi kapcsolatháló-elemzés [ szerkesztés ] A Szociológiai nézet. A fizikusok, statisztikusok, pszichológusok, szociológusok termékeny együttműködése hozta létre ezt a már-már paradigmának tekinthető irányzatot. Csaba Zoltán- Pál Judit, A kapcsolatháló-elemzés a szociometriából építkező, de annál komplexebb, nagyobb közösségek vizsgálatára alkalmas módszertan Szvetlevszky, A megközelítés előnye, hogy az adott hálózati struktúrákat, közösségeken belül kialakuló tulajdonságokat dinamikus módon, a változásokon keresztül is képes vizsgálni a kapcsolatok és a környezet folytonosan változó mozgása mentén.

Doreian-Stokman, A hálózat elemzéssel komplex módon tudjuk leírni vizsgált közösségi hálózatok működését, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy szociológiai nézet adott sokaság szerkezetére és az azt létrehozó dimenziókra vonatkozó reprezentativitással még kevéssé tud élni. Csaba Zoltán - Pál Judit, A szociológiai nézet évek elején több hazai tudományos, és alkalmazott kutatóközpont is létrejött Budapesten.

A szociológia tudománya[ szerkesztés ] Noha a szociológia Comte-nak abból a meggyőződéséből nőtte ki magát, hogy idővel minden más tudományos érdeklődést maga alá rendel, végül a szociológia nem helyettesít más tudományokat.

Szociológiai nézet,

Ehelyett a szociológiát kell más tudományokhoz szociológiai nézet meghatározni szociológiai nézet, közgazdaságtan stb. A szociológiai tudomány ma az emberiség szervezeteinek, intézményeinek és kölcsönhatásaiknak vizsgálatánál összehasonlító módszerrel dolgozik. Ez az elv részben az összetett ipari társadalom szervezetére koncentrál, egyúttal a legtöbb szociológia tanszék szerte a világon támogatja a multikulturális és multinacionális tanulmányokat.

A szociológiai kutatások a társadalmakat mozgató szociológiai nézet szociológiai nézet, mint a faj, a kisebbség, a csoport, a nemi szerepek vagy a család, deviáns jellemzőket mutató, vagy a struktúrák lebomlását eredményező társadalmi folyamatokat vizsgálnak, mint a bűnözés vagy a válásvalamint mikro-folyamatokat, mint a személyközi kölcsönhatások vagy egyének szocializációja.

Szociológia

A szociológusok a társadalomkutatások során kvantitatív módszereket használnak, ha a társadalmi viszonyok nagy léptékű mintázatait szeretnék vizsgálni és modelleket építenek fel, amik a társadalmi változásokat előre jelezhetik. A szociológusok egy másik csoportja kvalitatív módszerekkel dolgozik, mint a fókuszcsoportos interjúa csoportbeszélgetés vagy az etnográfiai módszerek, hogy jobban megérthessék a társadalomban zajló folyamatokat.

How the Elite Control the World: The Rich Getting Richer, the Upper Class \u0026 Money in America (1996)

Néhány szociológus pedig a két megközelítési fajtát egymást kiegészítőnek találja. Bővebben: Társadalomelmélet A társadalomelméletet legtöbbször azon szociológiai tevékenységek gyűjtőhalmazaként jellemzik, amelyek nem annyira tudományos módszer használatával társadalmi mintázatok szociológiai nézet, mint amennyire elméleti keretrendszerek használatával makro-társadalmi struktúrák magyarázatára irányulnak.

Emiatt az elméleti társadalomtudósok gyakran gyanakvóak vagy kritikusok a szociológusokkal szemben, akik modelljeiket a már bevált objektív természettudományokmint a fizika vagy a kémia segítségével állítják fel. Ugyanakkor a tudományos szociológiai nézet gyakran kiegészítik vagy alátámasztják a társadalomelméleteket. Például egy tudományos módszeren alapuló statisztikai kutatás, ami kimutatja a vagyoni egyenlőtlenséget ugyanolyan szociológiai nézet nők és férfiak között, kiegészítheti akár a feminizmus vagy a patriarchátus társadalmi elméletét.

A radikálisan kritikus elméleti tudósok, mint a dekonstrukcionisták vagy a posztmodernisták gyakran kijelentik, hogy bármilyen kutatási módszer magából fakadóan téved, míg más elméleti tudósok szeretik magukat társadalomtudósnak titulálni, mert vagy kemény kritikusai a szociológus közösségnek, vagy nem végzett szociológusok. Ugyanakkor egyes társadalomelméleteket gyakran úgy szociológiai nézet ki, hogy a társadalmi valóság, amit leír, bizonyíthatatlan. A modernitás vagy az anarchia két példa erre.

szociológiai nézet

Általánosságban a szociológiának van egy vonzereje, amiért elvonatkoztat az egyéntől ahogy pedig a legtöbb ember szemléli a világot és az életünket irányító társadalmi erőkre összpontosít. Ez a szociológiai kitekintés vagy képzelőerő vonzza éveken át az aktuális helyzettel elégedetlen diákokat és másokat, mert ez szociológiai nézet az előfeltevéseket is hordozza, hogy a társadalmi struktúrák és mintázatok véletlenszerűek, önkényesek vagy speciális hatalmi csoportok által irányítottak, ami magában foglalja a változás lehetőségét.

Ugyanakkor egész napos látás szociológia, mint alaptudomány, még nem virágzott fel és keményen rá van kényszerülve, hogy megjelenítse más tudományok elméleti vívmányait.