Okkult tudományok és látás


A világpolitika okkult háttere Az okkultizmus szerepét a politikában, egyáltalán az okkult kormányzás létezését az emberek többsége kétségbe vonja, és csak viszonylag kevés e téren is tájékozott kutató tekinti olyan valóságos tényezőnek, amely döntő befolyást gyakorol a történelem alakulására.

Az okkult befolyás ténylegesen létezik, és hat a politikai életre is. Annak ellenére, hogy civilizációnk jelentős változásokon megy keresztül a szemünk előtt politikailag, gazdaságilag, kulturálisan, nehéz pontosan felmérni e hatalmas változás okait, és időben felismerni törvényszerűségeit. Ha nem is ígér kielégítő és gyors megoldást a változások felmérése, lényegének megértése, akkor is érdemes felvállalni ezt a feladatot.

Okkult tudományok és látás valódi okok és törvényszerűségek felderítéséhez természetesen mellőznünk kell - vagy legalábbis felülvizsgálnunk - azt a fajta utópista gondolkodásmódot, amelyet a főáramlatú tömegtájékoztatás és a hivatalos iskolai oktatás sugalmaz. Elmélyedve a történelemben, elsősorban hogyan lehet látássérülést adni világsorsát a legerőteljesebben befolyásoló országok történelmében, számos olyan összefüggést tárhatunk fel, amelyek pontosan a korporációs médiumok és az egyoldalúan befolyásolt hivatalos iskolai tananyag miatt eddig elkerülték figyelmünket.

Mielőtt továbbmegyünk érdemes utalni rá, hogy az okkultizmus azoknak a jelenségeknek és ismereteknek az összessége, amelyeket az emberiség a történelem során túlvilági eredetűnek tekintett, mert természetes úton a tudomány akkori állása szerint megmagyarázhatatlanok voltak, illetve máig azok maradtak.

Tény az, hogy a XIX. Abban azonban már lényegesen eltérnek okkult tudományok és látás az irányzatok, hogy milyen jelenségeket lehet természetfölöttinek tekinteni. A spiritiszta tanok, a spiritizmus hívei az elhunyt emberek szellemeitől származtatják a titokzatos jelenségeket.

korrekciós műtét módszer korrigálja a látást

Az élők és az elhunytak szellemei között közvetítő médiumaikat gyakran igénybe veszik gyűléseiken ilyen kapcsolatfelvétel céljából. A teozófia az okkult jelenségeket és a velük kapcsolatos titkos ismereteket természetfölötti erőktől származtatja.

Látásbetegség és kezelés

Az okkult erők és ismeretek révén az ember eljuthat az isteni megvilágosodás állapotába. Hasonló tanokat hirdet a teozófiából kivált antropozófia is.

Mind a teozófia, mind az antropozófia szoros kapcsolatban áll a gnoszticizmussal, amelynek a követői elmélkedésektől, meditációktól várják a mélyebb ismereteket. Elterjedt okkultista tanítás és gyakorlat a fekete mágia, amelynek a gyakorlói magával okkult tudományok és látás sátánnal lépnek kapcsolatba, és úgy gondolják a démonok erejével nemcsak megtudhatnak szinte mindent, de különleges képességekre is szert tehetnek. Az okkultistákhoz tartozó spiritualisták, új püthagoreusok és az új platonikusok szerint csak szellemi valóság van, és az anyagi világ csupán látszat, és emiatt megtévesztő.

Aki tehát nem lesz rabja az anyagnak, az anyagi világnak, a testnek, azon úrrá válhatnak a szellemvilág törvényei, amelyek különböznek a fizika törvényeitől.

Korunk 7. sz. - EPA

A szellemvilág törvényeit ismerők sokkal többre képesek, mint az átlag emberek, akik kénytelenek az anyagi világ kötöttségei és a földhözragadt empirizmus korlátai között élni és gondolkodni. Az okkultizmus titkos tudása segítségével az ember kiszabadíthatja magát e korlátok alól.

Ez a tudás hatalmat ad a beavatottaknak, ezért célszerű megtartása és felhasználása érdekében titokban tartaniuk. Az okkultizmus szerves részét alkotja a hermetizmus. A ma is széles körben elterjedt titkos hermetikai tanok misztikus elemekkel kevert, csak a beavatottak számára érthető, titkos tanok zárt rendszere. Maga a hermetizmus és a hermetikus szó a görög mitológiából ismert Hermész nevére utal, aki a mitológiai istenek hírvivője volt, s egyben az ékesszólás, a kereskedelem és a tolvajok istene az ókori görögöknél.

Az okkultizmus olyan jelenségei, mint az asztaltáncoltatás, a materializáció, a telekinézis, fizikailag is érzékelhetőek és ellenőrizhetőek. Az okkult pszichikai jelenség, mint amilyen például a szellemválasz, csak a beavatottak számára érzékelhető.

Aki az okkultizmus követőjének tartja magát, az nemcsak ismerni véli a titokzatos erőket, hanem fel is tudja őket használni: tájékozódik a múltban és a jövőben, és pusztán akarati kisugárzásával képes gyógyítani vagy betegséget okozni.

A különböző jövendőmondó módszerek, a kártyavetés, a tenyérjóslás és az asztrológia is az okkultizmus szerves részét alkotják. A tarot kártyák különös jelentőségre tettek szert a jövendőmondás szempontjából. A kártyákat mindig sajátos módon veszik igénybe, a véletlen és az üzenet segítségével, és különböző szinten lehet értelmezni őket.

Az asztrológiához hasonlóan a tarot kártyák mondanivalója is a jelentés és az esély kölcsönhatásából formálódik ki. Az okkultisták tudománynak tekintik az okkultizmust, és napjainkban is a tudomány kulturális alapjaihoz sorolják. Arra hivatkoznak, hogy a vegyészet tudományának az alkímia volt az előfutára.

Dr. Drábik János válogatott írásai

Ez okkult tudományok és látás középkori titkos kémia, amely a valóságban nem létező bölcsek köve segítségével törekedett arra, hogy kevésbé értékes fémekből aranyat állítson elő, s olyan csodagyógyszert is létre akart hozni, amely valamennyi betegség ellen használható. A sort folytathatjuk azzal, hogy a csillagászat tudományának, az asztronómiának a közvetlen elődje, pedig az asztrológia, a pszichiátriában használt hipnózis elődje, pedig a magnetizmus volt, azaz a varázserővel történő befolyásolás.

Ezekben az ismeretekben nyomon követhetjük azokat a filozófiai és etikai folyamatokat, amelyeknek a tanulmányozása legalább olyan fontos az emberi történelem és társadalmi gyakorlat megértéséhez, mint a teológia vagy a mitológia. A felvilágosodás, a racionalizmus, az agnoszticizmus, a szekularizmus, és a tudományos gondolkodás uralkodóvá válása során az ún. Manapság azonban újból tanúi lehetünk annak, hogy még a tudomány képviselői között is egyre többen közelednek az ún.

áfonya szem látás eljárások a látás helyreállítására

Alapos kutatómunkájuk eredményeként egyre többet megértenek az okkult tudományok és látás és a természetfölötti kapcsolatából, és okkult tudományok és látás tudomány egészében véve türelmesebbé vált az okkult ismeretekkel szemben. A lélektan tudományának számos olyan művelője van, aki tisztában van azzal, hogy "több dolog is van égen és földön", mint ahogyan azt képzeljük.

Az okkult tudományok művelői pedig szilárdan meg vannak győződve arról, hogy az emberiségnek egyelőre csak az elérhető ismeretek felszínét sikerült megközelítenie. A titkos hagyományokat és ismereteket tanulmányozó ezoterikus közösségek száma világszerte növekszik. Nehéz megkülönböztetni a misztikus tudás őszinte elkötelezettjeit azoktól, akik az ezoterikus társaságokban a társadalom befolyásolásának és irányításának az ősi módszereit akarják elsajátítani a hatalomgyakorlás érdekében.

X A titkos hagyományokat és ismereteket tanulmányozó ezoterikus közösségek száma világszerte növekszik. A társaság ben okkult tudományok és látás, és az a része, amelyik Amerikában maradt, és W. Judge lett a vezetője, alkotja a jelenlegi Theosophy Society-t és Pasadena-ban működik. A társaság másik része Henry Steel Olcott és Blavatsky vezetésével ban az indiai Adyarba költözött, és a Teozófiai Társaság központja lett.

Okkult tudományok és látás

Ebben az időben csatlakozott a Teozófiai Társaság párizsi részlegéhez Gerard Encausse, akit az ezoterikában járatos körök Papus néven ismertek. Papus Spanyolországban született francia orvosként járatos volt a hipnózisban és az okkultizmus számos tanítását jól ismerte.

Ő alapította meg a modern Martinista Rendet. Papus ben közreműködött a gnosztikus katolikus egyház megalapításában. Papus háromszor is ellátogatott Szentpétervárra ben, ben és ban, és háziorvosi teendőket látott el II. Miklós cár és felesége, Alexandra cárné mellett. Papus oroszországi útját megelőzte Philippe-nek, pártfogoltjának az utazása, aki létrehozott egy martinista páholyt a cári udvarban, amely a "Priory of Sion"-hoz "Prieuré de Sion" tartozott.

Nagy valószínűséggel Philippe avatta fel a martinista páholy tagjaként Grigorij Raszputyint, aki jelentős befolyással bírt a cárnőre, és rajta keresztül a cári udvarra. Amikor Papus az OTO nagymestere lett Franciaországban, ő végezte el ennek a páholynak véres szertartásait Oroszországban. Sándor cárnak a szellemét, aki közölte fiával, hogy a forradalmárok kezétől fog meghalni. Papus követői azt közölték II. Miklóssal, hogy mágikus segítséggel elháríthatja ennek a jövendölésnek a bekövetkeztét egészen addig, amíg Papus él.

Tudomány: Éjjeli látás egy vegyület segítségével

Miklós még napig Oroszország élén állt Papus halálát követően. Papus a jelek szerint egyfajta modern sámánként szolgálta az orosz uralkodót és feleségét, mégis aggodalommal töltötte el, hogy túlságosan is támaszkodtak az okkultizmusra, amikor nehéz kormányzati és nemzetközi kérdésekben kellett dönteniük.

Okkult tudományok és látás, Okkult tudományok és látás

Az első világháború idején Papus a francia hadsereg orvosaként egy hadikórházban teljesített szolgálatot, és tuberkulózisban halt meg Ebből kiderül, hogy valamennyi szabadkőműves és nem szabadkőműves okkult rend az irányítása és a fennhatósága alá tartozott.

Eszerint Carl Kellner kezdeményezte azt a tervet, hogy valamennyi okkult szervezetet egységes irányítás alá vonjanak. Ezért az OTO nemzetközi méretű szervezet, és a világ valamennyi civilizált országában működnek tagszervezetei.

Szellemisége felöleli az összes látásstimulátor i misztériumot. Ennek a rendnek sikerült megoldania - vezetői állítása szerint - a filozófia és az élet minden problémáját. Ezen túlmenően olyan titok birtokában van, amely képes megvalósítani a testvériséget, az emberiség ősi vágyát.

Ez a titok az, amely az utóbbi három évtizedben kibontakozott a "New A látás helyreállítása glaukómában és szürkehályogban mozgalomban.

Valamennyi európai szabadkőműves rend, beleértve a francia Nagyorienst és a brit szabadkőművességhez tartozó nagypáholyokat is, egy idő múlva megengedte, hogy nőtagjaik is legyenek. A két legismertebb női szabadkőműves a már említett Helena Petrovna Blavatsky, valamint tanítványa és pártfogoltja Annie Besant volt.

Az OTO-hoz tartozó női tagok neveit a legszigorúbb titokban tartották.

látvány helyreállítása könyv szürkehályog műtét utáni gyógyulási idő

Besantról azért lehetet tudni, hogy ő is beavatott, mert gyakran látták az OTO-hoz tartozó férfi beavatottak társaságában. A tekintélyes amerikai "Mackey's Encyclopedia of Freemasonry" is elismeri, hogy Blavatskyt ben felvették a szabadkőművesek soraiba. A Blavatsky által létrehozott Teozófiai Társaság az angol szabadkőművesség front szervezetének tekinthető.

gyertyaláng a látáshoz kaszpirovszkij ülések látás céljából

Blavatsky sokáig állt az olasz karbonárik vezetőjének, Joseph Mazzininak a befolyása alatt. Mazzini volt, aki arra bátorította Blavatskyt, hogy segítse a híres olasz szabadkőművesnek, Garibaldi tábornoknak a küzdelmét az olasz egység megteremtéséért.

Blavatsky Teozófiai Társaságához számos szabadkőműves csatlakozott, köztük a legmagasabb rangú, az egyesített világszabadkőművesség akkori legfőbb vezetője: Albert Pike.

A társaságba azonban olyanok is beléphettek, akik ugyan nem voltak szabadkőművesek, de a Lucifer kultusz hívei voltak. Amikor ben a "Quatour Coronati Research Lodge"-ot, a brit szabadkőművesség "Tudományos Akadémiáját" létrehozták, Blavatsky hamarosan megjelentette Londonban a Teozófiai Társaság folyóiratát, amely a "Lucifer the Okkult tudományok és látás Bringer" Lucifer a fény hordozója címet viselte.

Az ókori görög kultúra virágkorában a hellenisztikus korban az Isis és Osiris mítosz köré nagyhatású, máig ható misztérium szerveződött. Minthogy Osiris az egyiptomi mítosz szerinti feltámasztása után a holtak birodalmának a királyaként uralkodik tovább, kultusza fennmaradt.